Presentació

En el marc de la celebració de la Festa Major de la Dreta de l’Eixample 2024, amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona i les entitats que formen part de la
Coordinadora d’Entitats de la Festa Major de la Dreta de l’Eixample es convoca la 1a
edició del Concurs de cartells de la Festa Major Dreta de l’Eixample.
Aquest concurs té com a finalitat potenciar la creació artística i incentivar la participació
d’artistes no professionals i emergents, alumnes de centres docents del barri i qualsevol
veí/ veïna que vulgui participar-hi, per tal d’aconseguir una col·laboració ciutadana plural
i donar difusió a la Festa Major del barri. El disseny que resulti guanyador serà premiat i
se’n farà ús amb un cartell i un programa de mà, sense perjudici de realitzar les
adaptacions necessàries per a la producció d’altres elements de difusió.

Base Primera. Objecte i Finalitat del Concurs

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la 1a edició del Concurs de cartells
de la Festa Major Dreta de l’Eixample 2024, per tal de promoure una participació
ciutadana en la creació del cartell i la imatge de la Festa Major de la Dreta de
l’Eixample, de la forma més plural i diversa.
El concurs es durà a terme en el marc de la promoció cultural i artística, i amb la
finalitat de fomentar la implicació ciutadana en la festivitat del barri.

Base Segona. Participants

La participació al concurs és oberta per a l’alumnat dels centres educatius i veïns i
veïnes del barri de la Dreta de l’Eixample. En cas de tractar-se d’una persona
menor d’edat, serà necessari afegir a les dades de l’autoria, les del seu tutor o
tutora legal.és

Base Tercera. Requisits de les obres

Podrà ser presentada al concurs qualsevol obra que s’ajusti a l’objecte de la convocatòria i que,
a criteri del jurat, compleixi amb els següents requisits:

 • El tema del cartell és lliure, però es valorarà positivament que la creació artística faci ús de
  motius o imatges i d’una perspectiva intercultural que puguin associar-se al barri de la Dreta de
  l’Eixample o a la seva història.
 • Els dissenys es podran realitzar en qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoreproducció i la
  impressió en quatre colors. Tanmateix, no s’admetran tintes metal·litzades o fluorescents, ni
  relleus i/o volums enganxats.
 • L’obra haurà d’incloure necessàriament les frases “Festa Major de la Dreta de l’Eixample” i “Del
  24 al 26 de maig de 2024”.
  Les obres presentades que no reuneixin els requisits anteriors no seran admeses a concurs.

Base Quarta. Procediment per concursar i documentació a presentar

La presentació de propostes es farà exclusivament en format virtual. Concretament, les propostes
s’hauran d’enviar a través de l’adreça de correu electrònic info@avvdretaeixample.cat. En l’assumpte del
correu electrònic, caldrà indicar “CONCURS CARTELLS FM DRETA DE L’EIXAMPLE”.
Les persones participants podran presentar un màxim de tres cartells al concurs.
Les obres hauran d’anar acompanyades de la següent informació i documentació:

 • Nom i cognoms de l’autor/a.
 • Número de Document Nacional d’Identitat (DNI), Número d’Identitat Estranger (NIE) o passaport.
 • Dades de contacte de l’autor/a (adreça, telèfon i adreça electrònica).
 • Si l’autor o l’autora és menor de 18 anys: autorització paterna o materna, o del tutor o tutora legal, i
  fotocòpia del document acreditatiu de la persona que signa l’autorització.

Base Quarta. Procediment per concursar i documentació a presentar

L’organització podrà posar-se en contacte amb les persones participants per requerir la informació i
documentació complementària que consideri convenient i que no hagi estat lliurada.
Posteriorment, la persona que guanyi el concurs haurà d’acreditar-se presentant el DNI, el NIE o el
passaport.
Format de les obres: El cartell caldrà lliurar-lo en format vertical en una mida de 22 cm d’ample i 44 cm
d’alt més 5 mm de sang, amb una resolució de 300 dpi i en un dels formats següents: pdf, jpg, png i tiff.
Posteriorment, la persona que guanyi el concurs haurà de lliurar els arxius originals i en obert de l’obra en
format Photoshop, Illustrator o InDesign amb tots els elements que configuren l’obra (tipografies,
imatges…) per fer les adaptacions que es considerin.
Termini de presentació: El termini de presentació s’obrirà el 31 de gener de 2024 i es tancarà el 30 de
març de 2024.
Veredicte: El veredicte del concurs es farà públic el mes d’abril del 2024.

Base Cinquena. Jurat

El jurat estarà format per 2 persones del barri de la Dreta de l’Eixample o la
persona en qui deleguin, la Cap de Comunicació del Districte o la persona en qui
delegui, i 4 persones més designades per l’AVV Dreta de l’Eixample, escollides
entre les entitats i el veïnat del barri d’acord amb el seu coneixement o bagatge
del món audiovisual, cultural o artístic i intercultural. La composició del jurat serà
paritària: inclourà com a mínim un 40% de persones de cada sexe. Es vetllarà per
la representació de la diversitat del barri, en especial dels col·lectius
tradicionalment invisibilitzats. La condició de membre del jurat i la de familiar fins a
segon grau d’una persona membre del jurat seran incompatibles amb la
presentació de cap obra a la convocatòria.

Base Cinquena. Jurat

Seran funcions del jurat:

 • Decidir quines obres seran admeses a concurs.
 • Resoldre qualsevol assumpte relacionat amb les obres que hi participen.
 • Fer una preselecció de les obres admeses de cara a la posterior difusió i/o publicació.
 • Emetre el veredicte sobre l’obra premiada. L’actuació del jurat estarà subjecta als criteris de
  valoració establerts en les bases del concurs, i en tot allò que no hi estigui previst, ajustarà la
  seva actuació al que disposa la normativa de règim local amb relació als òrgans col·legiats.
  El Jurat serà l’únic òrgan competent per a resoldre qualsevol incidència que pugui sorgir de
  l’execució del concurs, i la seva decisió serà inapel·lable. El jurat es reunirà durant el mes d’abril
  del present any 2024, i els acords als quals arribi s’adoptaran per majoria simple de vots dels
  seus membres.

Base Sisena. Criteris de valoració

El jurat, en el moment d’emetre el veredicte, tindrà en compte els criteris de
valoració d’acord amb el següent ordre d’importància:
1- Inclusió en el cartell de motius o imatges que puguin associar-se a la Festa
Major, a la seva història, a les seves entitats i a la demografia diversa del barri. El
jurat es reserva el dret d’excloure del concurs aquelles obres que no s’ajustin a
les bases i que es puguin considerar contràries als valors de respecte per l’entorn,
convivència i l’equitat de gènere.
2- Qualitat artística, llegibilitat, capacitat de divulgació de l’obra presentada.
3- Originalitat i innovació tècnica de la creació.

Base setena. Premi


El cartell que sigui seleccionat com a guanyador de la present edició del concurs serà premiat amb:

 • Abonament anual per valor de 100 euros a Cinemes Girona.
 • Bono cultural de 100 euros en articles de la llibreria Norma Còmics.
 • Bono de 100 euros per compra de productes del Mercat de la Concepció.
  D’altra banda, l’obra s’utilitzarà per il·lustrar els diferents elements de difusió de la Festa Major de la Dreta de
  l’Eixample.
  El guanyador o guanyadora es compromet a fer fins a 3 adaptacions per als suports comunicatius que determini
  el jurat.
  Si, a criteri del jurat, cap de les obres presentades no reuneix els requisits suficients per ser guardonada, el premi
  podrà ser declarat desert.

Base vuitena. Autoria, propietat intel·lectual i cessió drets

Les persones participants assumeixen l’autoria i originalitat de les obres i es
comprometen a no presentar materials que no tinguin drets d’ús degudament
acreditats. L’organització no es fa responsable de la utilització inadequada dels
drets de la propietat intel·lectual dels autors i autores de les obres. En aquest
sentit, les persones participants garanteixen el caràcter inèdit de l’obra presentada
assumeixen tota responsabilitat davant qualsevol reclamació de drets de tercers
que se’n pugui derivar.

Base vuitena. Autoria, propietat intel·lectual i cessió drets

La propietat intel·lectual de les obres presentades és dels autors i les autores.
Amb la presentació de les obres a concurs, s’autoritza al Districte de l’Eixample a
fer adaptacions de l’obra, així com a la reproducció, distribució i comunicació
pública total o parcial de les obres, mitjançant diversos formats i plataformes, a
condició que aquestes emissions no tinguin un objectiu comercial i siguin dirigides
a la difusió de la convocatòria, a la promoció dels i de les autores que hi han
participat i/o a la promoció de l’art i la cultura. La cessió es fa gratuïtament, sense
límit de temps i per a l’àmbit territorial mundial.
Les persones participants eximeixen l’entitat convocant d’aquest premi de
qualsevol responsabilitat derivada dels continguts i de l’ús que facin de les obres
terceres persones.

Base vuitena. Autoria, propietat intel·lectual i cessió drets

En cas d’una nova edició de les obres premiades, caldrà que les autores i els
autors facin constar en els materials de difusió i publicitat la frase “Aquesta obra
ha rebut el Premi…”.
En cas de comprovar-se que les persones premiades no són autores de les obres
originals, estaran obligades a reintegrar el premi.
L’organització es reserva el dret de no publicar les obres que no consideri
apropiades.
Les persones participants eximeixen de tota responsabilitat l’organització en cas
d’infracció de drets de terceres parts.

Base novena. Protecció de dades


D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que, en tramitar aquest document,
consentiu que les vostres dades personals seran tractades per AVV Dreta de l’Eixample amb la
finalitat de realitzar la gestió dels premis, poder-vos comunicar via correu electrònic o telefònic,
així com per poder convocar-vos anualment mitjançant correu electrònic amb l’enviament de les
bases del concurs, en el cas que vulgueu participar-hi de nou.
Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers.
Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre aquestes.
Les vostres dades seran eliminades un cop complertes les obligacions legals derivades de la
gestió de l’activitat. Així mateix, en compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la
Informació 34/2002 d’11 de juliol, us indiquem que en informar el camp correu electrònic o
telèfon mòbil ens autoritzeu a emprar aquests mitjans per la realització de comunicacions
directament relacionades amb la finalitat indicada.

Base desena. Acceptació de les condicions de la convocatòria

La participació en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació de les bases i
del premi, en el cas que li sigui atorgat. Per a tot allò no contemplat en aquestes
bases s’aplicarà la legislació vigent.